Poradnia Szansa Rybnik

Ewa Jagieło

FZJOTERAPEUTA, TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Wykształcenie: mgr fizjoterapii, mgr pedagogiki opiekuńczo- resocjalizacyjnej
Kursy i szkolenia:

 • kurs terapii neurorozwojowej NDT-Bobath dla dzieci
 • kurs terapii w kombinezonach Dunag
 • kurs I st. neurobiologicznych podstaw integracji sensorycznej
 • kurs II st. diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej
 • kurs Metoda Ruchu Rozwijającego wg Veroniki Sherborne poziom I
 • szkolenie dotyczące wczesnej interwencji w zapobieganiu rozwojowi niepełnosprawności u dzieci z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym

Martyna Pawlak-Madej

TERAPEUTA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU dzieci z niepełnosprawnością złożoną,
TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, HIPOTERAPEUTA

Wykształcenie: mgr pedagogiki specjalnej, studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niewidomych i słabo widzących w tym z niepełnosprawnością złożoną.
Kursy i szkolenia:

 • kurs I st. w zakresie teorii i terapii integracji sensorycznej,
 • kurs II st. diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej,
 • kurs doskonalący: diagnoza i terapia integracji sensorycznej małego dziecka,
 • instruktor rekreacji ruchowej specjalizacja: hipoterapia,
 • Konstrukcja indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego w oparciu o diagnozę profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku 0-12 lat
 • diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku 0-12 lat
 • wczesna diagnostyka i wspomaganie rozwoju dziecka ryzyka z zastosowaniem Metody Castillo Moralesa
 • autyzm wczesnodziecięcy

Monika Tkocz-Kowol

PSYCHOLOG, TERAPEUTA TSR (w procesie certyfikacji), TERAPEUTA BEHAWIORALNY
(w procesie certyfikacji)
Wykształcenie: mgr psychologii, podyplomowe kwalifikacyjne studia pedagogiczne,  Szkoła Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
Kursy i szkolenia:

 • Terapia Skoncentrowana na rozwiązaniach – kurs podstawowy
 • Terapia Skoncentrowana na rozwiązaniach – kurs specjalistyczny
 • Szkolenie z metody Kids`Skills i Jestem z Ciebie dumny!
 • Terapia behawioralna  w teorii i praktyce osób ze spektrum autyzmu
 • Dokumentowanie i programowanie w SAZ
 • Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób  z zaburzeniami rozwojowymi
 • Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą zachowania trudne
 • Techniki SAZ w rozwijaniu  mowy i komunikacji
 • Techniki SAZ w pracy z grupą
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz. I
 • Diagnoza osób ze spektrum autyzmu Profil Psychoedukacyjny PEP-R Schoplera
 • Narzędzie M-CHAT-R/F –  praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
 • VB-MAPP: ocena umiejętności i planowania terapii
 • Bajkoterapia – szkolenie
 • Eurotrener – szkolenie z zakresu umiejętności trenerskich
 • Wychowawca placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Kurs Języka Migowego I stopnia dla Pracowników Służb Społecznych

Katarzyna Kwaśniewska-Sobala

NEUROLOGOPEDA
Wykształcenie: mgr filologii polskiej, studia podyplomowe: neurologopedia, edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), logopedia i glottodydaktyka
Kursy i szkolenia:

 • Komunikacja dzieci z autyzmem
 • Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju
 • Trening jedzenia
 • Certyfikat wykorzystywania testu KOLD
 • MAKATON – szkolenie podstawowe
 • Zachowania trudne u dzieci z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera

Renata Tomaszuk-Wieczorek

NEUROLOGOPEDA, PEDAGOG
Wykształcenie: mgr pedagogiki, studia podyplomowe: logopedia, podyplomowe studium neurologopedii
Kursy i szkolenia:

 • Wykorzystywanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy – część I
 • Terapia Taktylna
 • Zdrowie nauczyciela. Dykcja, emisja głosu i mowa ciała
 • Integracja Odruchów Twarzy wg metody dr S.Masgutowej
 • Instruktorski kurs Masaży Shantala
 • Kurs Języka Migowego I, II i III stopnia dla Pracowników Służb Społecznych

Bartosz Suchomski

FIZJOTERAPEUTA
Wykształcenie: mgr fizjoterapii
Kursy:

 • kurs koncepcji FDM – Fascial Distortion Model
 • kurs podstawowy koncepcji PNF – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation
 • kurs terapii wad postawy metodą SKOL-AS
 • kurs rehabilitacji w wybranych patologiach obręczy barkowej

Monika Gobbah

PEDAGOG SPECJALNY, TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
Wykształcenie: Pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie oraz wychowanie przedszkolne (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, 2009)
Kursy i szkolenia:

 • terapia integracji sensorycznej (PSTIS, Warszawa 2009)
 • metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, 2006

Bernadeta Szwab

PEDAGOG, TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Wykształcenie:

 • Studia licencjackie – Pedagogika, specjalność: Praca Socjalna i Opiekuńczo – Wychowawcza.
 • Studia magisterskie – Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.
 • Studia podyplomowe: Pedagogika Specjalna w Zakresie Oligofrenopedagogiki

Kursy i szkolenia:

 • Szkolenie I stopnia w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej: Neurobiologiczne Podstawy
  Integracji Sensorycznej
 • Szkolenie II stopnia w zakresie Diagnozy i Terapii Integracji Sensorycznej
 • Stare i nowe zabawy dywanowe

Ewa Dudczak

TERAPEUTA SI,  OLIGOFRENOPEDAGOG, NAUCZYCIEL ZINTEGROWANEJ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
Wykształcenie:

 • studia magisterskie 5 – letnie na kierunku pedagogika w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
 • Studia podyplomowe:

Pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika
Terapia Pedagogiczna
Dodatkowe kwalifikacje:
Terapeuta SI
Ważniejsze kursy:
„Terapia ręki”

Warsztaty:

 • Przygotowanie do nauki pisania w przedszkolu
  „ Uczeń trudny – jak wspierać jego aktywność szkolną”
  „ Od butelki do guzika czyli wesoła muzyka”
  „Aktywność muzyczno- ruchowa dzieci wg. metody aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss

Szkolenia:

 • Stosowana Analiza Zachowania „Redukowanie i zmiana zachowań trudnych u dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i intelektualną niepełnosprawnością
  MAKATON
 • „Zespół Aspergera między autyzmem a ADHD” praca z uczniem z zespołem Aspergera
 • „ Norma i patologia w zachowaniach seksualnych dzieci i wobec dzieci”
 • „Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych – I i II stopień”
 • „ Metody edukacji i terapii dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami”
 • „Terapia dzieci z autyzmem”

Maja Terkiewicz-Sidelnik

PEDAGOG, TERAPEUTA
Wykształcenie:  mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki specjalnej, studia podyplomowe z terapii pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, licencjat z pedagogiki resocjalizacyjnej, studium treningu psychologicznego, studium psychologii sądowej, liceum medyczne
Kursy i szkolenia:

 • Akredytowany Kurs Psychoterapii PTP
 • Szkoła Rodziców i Wychowawców
 • Animator zabawy i czasu wolnego
 • Edukacja środowiskowa i praca socjalna
 • Podstawy arteterapii i treningu twórczości
 • Nowe możliwości w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Pedagogika zabawy
 • Bajkoterapia
 • Zanim dorosnę – diagnoza i podstawy terapii zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży
 • Autyzm – diagnoza, terapia i edukacja
 • PRIDE- rodzinna opieka zastępcza/adopcja