Jakie opinie mogą wydawać Niepubliczne Poradnie?

by

Po zmianie przepisów niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne mogą wydawać opinie w sprawach określonych w ustawie
Prawo oświatowe oraz Kodeks pracy. Sprawdź w jakich sprawach niepubliczne poradnie mogą wydawać opinie, a w jakich nie …

Lp.

Wydawanie opinii w sprawach dotyczy…

Podstawa prawna

1. Możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe
2. Potrzeby odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną art. 36 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe
3. Odroczenia obowiązku szkolnego dla dziecka niepełnosprawnego art. 38 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe
4. Zwolnienia z nauki drugiego języka § 6 ust. 1 rozporządzenia MEN z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
5. Nauki w klasie terapeutycznej § 13 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
6. Dostosowania wymagań edukacyjnych § 2 rozporządzenia MEN z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
7. Przyjęcia ucznia, który ukończył 15. rok życia i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej w normalnym trybie do oddziału przysposabiającego do pracy §  16 ust. 2 rozporządzenia MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
8. Udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu art. 191 § 1-2 Kodeksu pracy
9. Braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych art. 3045 § 4 Kodeksu pracy
10. O specyficznych trudnościach w uczeniu się § 3 rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
11. Objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną § 20 ust. 14 rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 

Od 1 września 2017 r. niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne nie mogą wydawać opinii:

  • w sprawie spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą (art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe),
  • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki (§  6 rozporządzenia w sprawie indywidualnego toku lub programu nauki),
  • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia (§ 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach).
  • Natomiast od 1 lutego 2017 r. – o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (art. 314 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, art. 127 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe),

 

Źródło: https://www.portaloswiatowy.pl/pomoc-psychologicznopedagogiczna/ograniczenia-kompetencji-poradni-niepublicznych-po-zmianie-przepisow-14741.html